"Polonika" to Stowarzyszenie którego celem jest promocja kultury polskiej w Europie.

Francuska emerytura otrzymywana przez osobę mieszkającą na stałe w Polsce podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ MINISTER

Od połowy 2006 roku obywatelka polska mieszka na stałe w Polsce. Z tytułu wcześniejszej pracy najemnej otrzymuje polską emeryturę oraz emeryturę z Francji za 64 kwartały ubezpieczenia w ogólnym systemie francuskim CNAV. Emeryturę z Francji podatniczka otrzymuje za pośrednictwem banku, który pomniejsza należną wypłatę o zaliczkę na podatek  dochodowy. Czy otrzymywana z Francji emerytura powinna być w Polsce opodatkowana z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją?

ODPOWIEDŹ MINISTRA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 18 polsko-francuskiej umowy, z zastrzeżeniem art. 19 ust. 2, renty, emerytury i podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniego zatrudnienia, wypłacane osobie zamieszkałej w jednym umawiającym się państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie.

Z kolei, zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 umowy, renty i emerytury przekazywane przez umawiające się państwo albo przez jedną z jego jednostek samorządu lokalnego, albo przez jedną z ich osób prawnych prawa publicznego bądź wprost, bądź w ciężar tworzonego przez nie funduszu osobie fizycznej z tytułu usług o charakterze publicznym świadczonych temu państwu, albo tej jednostce samorządu, albo tej osobie prawnej podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie. Jednak te renty i emerytury podlegają opodatkowaniu tylko w drugim umawiającym się państwie, jeżeli ich odbiorca ma w tym państwie miejsce zamieszkania i posiada jego obywatelstwo. Publiczny charakter usług świadczonych umawiającemu się państwu, jego jednostkom samorządu lokalnego albo jednej z ich osób prawnych prawa publicznego jest określony zgodnie z prawem wewnętrznym tego państwa.

W konsekwencji francuska emerytura otrzymywana przez osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Polsce i ma obywatelstwo polskie, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.