"Polonika" to Stowarzyszenie którego celem jest promocja kultury polskiej w Europie.

Każda osoba zatrudniona legalnie we Francji posiada ubezpieczenie socjalne w tzw. Caisse Primaire d' Assurance Maladie (Kasa Chorych) właściwej dla siedziby swojego pracodawcy. W Kasie tej jest specjalny dział zajmujący się wypadkami przy pracy. Jeżeli pracownik ulega wypadkowi przy pracy, musi zgłosić ten fakt pracodawcy w ciągu 24 godzin od wypadku, zgłaszając przy tym ewentualnych świadków zdarzenia. Zgłoszenie należy złożyć na specjalnym formularzu.

- Pracodawca w ciągu następnych 48 godzin musi złożyć zgłoszenie o tym wypadku w Kasie Chorych - informuje Elżbieta Salamon, pierwszy radca Ambasady RP w Paryżu.

Warunki otrzymania renty

Jeżeli skutki wypadku są trwałe i lekarz Kasy Chorych stwierdzi trwały stopień niezdolności do pracy, pracownikowi przysługuje albo odszkodowanie (gdy stopień niezdolności do pracy jest mniejszy niż 10 proc.), albo renta z tytułu wypadku przy pracy.

Wysokość renty jest ustalana na podstawie zarobków z ostatnich 12 miesięcy przed wypadkiem, zależy też od stopnia niezdolności do pracy.

Jeżeli stopień ten jest niższy, niż 50 proc. uszczerbku na zdrowiu, to renta płacona jest kwartalnie, jeżeli natomiast równy, lub wyższy - renta płacona jest miesiecznie.

Wniosek też z Polski

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy (w tym francuską rentę wypadkową) osoba zainteresowana zamieszkała w Polsce zgłosić może za pośrednictwem polskiej instytucji właściwej w sprawach emerytalno-rentowych osób posiadających okresy ubezpieczenia we Francji, tj. za pośrednictwem I Oddziału ZUS w Warszawie.

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty dotyczące zatrudnienie i ubezpieczenia we Francji, dokumenty dotyczące wypadku przy pracy oraz dokumentację medyczną, a także dokumenty dotyczące zatrudnienia w Polsce w celu rozpatrzenia ewentualnych uprawnień do polskiej rent z tytułu niezdolności do pracy oraz sporządzenia potwierdzenia polskich okresów ubezpieczenia dla francuskiej instytucji ubezpieczeniowej.

Przelew świadczenia

Od 1 maja 2004 r. polsko-francuskie stosunki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego regulują przepisy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie i rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania ww. rozporządzenia.

Zgodnie z załącznikiem 6 do tego rozporządzenia wykonawczego tryb wypłaty świadczeń w polsko-francuskich stosunkach świadczenia emerytalno-rentowe przyznane z uwzględnieniem przepisów ww. rozporządzeń osobom zamieszkałym na terytorium drugiego państwa wypłacane są w formie transferów bezpośrednich do miejsca ich zamieszkania.

- Oznacza to, że w przypadku przyznania zainteresowanemu francuskiej renty inwalidzkiej świadczenia będzie mogło być transferowane do Polski na jego rachunek bankowy.

PRZYDATNE ADRESY

www.risqueprofessionnels.fr,

www.handroit.com,

www.servic-public.fr