"Polonika" to Stowarzyszenie którego celem jest promocja kultury polskiej w Europie.

Wsparcie socjalne na nowo narodzone dziecko jest we Francji przyznawane w postaci zasiłku PAJE. Składa się on m.in. z dodatku rekompensującego skrócony czas pracy.

Od 1 stycznia 2004 r. zasiłek PAJE zastępuje stopniowo inne swiadczenia związane z narodzinami dziecka, czyli dodatki: na noworodka (APJE), adopcyjny (AAD), na wychowanie rodzicielskie (APE), na opiekunkę do dziecka (AFEAMA), na opiekę domową nad dzieckiem (AGED). Nowa pomoc składa się z czterech części: świadczenia przyznawanego z okazji narodzin lub adopcji, dodatku podstawowego zależnego od dochodów rodziny, dodatku rekompensującego skrócenie czasu pracy oraz wsparcia na opiekę nad dzieckiem.

Pieniadze za narodziny

Pierwszy z wymienionych składników zasiłku rekompensuje koszty związane z przyjściem dziecka na świat. Z tytułu narodzin dziecka rodzicom przysługuje 229,75 proc. miesięcznej podstawy zasiłku rodzinnego (868,13 euro). W przypadku adopcji przyznawane jest 459,5 proc. podstawy, czyli 1736,24 euro.

Pułap dochodów rodziny uprawniający do pobierania świadczenia zależy od liczby dzieci (w tym również tych oczekiwanych). Granica ta będzie wyższa, jeżeli oboje rodzice pracują, a także w przypadku osób, które będą wychowywać dziecko samotnie. Od 1 stycznia 2008 r. roczny dochód rodziny nie może przekraczać 32,3 tys. euro na jedno dziecko i 42,7 tys. euro w przypadku dwojga pracujących rodziców lub samotnego rodzica. Warto pamiętać, że matka w ciąży korzystająca ze świadczenia musi poddać się rutynowym badaniom prenatalnym w ciągu pierwszych 14 tygodni ciąży.

Po wypłaceniu świadczenia z okazji narodzin lub adopcji dziecka rodzicom przysługuje tzw. dodatek podstawowy. Pułap dochodów, jaki uprawnia do pobierania tej pomocy, jest taki sam jak w przypadku świadczenia z okazji urodzenia lub adopcji dziecka.

Dodatek jest wypłacany od dnia narodzin dziecka do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego jego trzecie urodziny. Warunkiem udzielania takiej pomocy finansowej jest obowiązkowe poddanie dziecka badaniom medycznym w ciągu ośmiu dni od narodzin oraz w wieku dziewięciu i 24 miesięcy.

Mniej pracy

Rodzice mogą też korzystać z dodatków CLCA oraz COLCA, które rekompensują zmianę czasu pracy w celu opieki nad dzieckiem. Mają one umożliwić rodzicowi tymczasowe wstrzymanie pracy lub zmniejszenie jej wymiaru. Wypłacane są jako oddzielne świadczenia lub wraz z dodatkiem podstawowym, jeśli rodzice spełniają warunki związane z dochodami.

O dodatek COLCA mogą starać się wyłącznie rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, z których najmłodsze urodziło się lub zostało zaadoptowane po 1 lipca 2006 r. Świadczenie to jest wyższe niż CLCA, lecz trwa krócej. Dodatek CLCA wypłacany jest przez sześć miesięcy (w przypadku urodzenia pierwszego dziecka) i do trzecich urodzin (po drugich i następnych narodzinach).

Aby otrzymać jeden z dodatków, rodzic musi pracować przez co najmniej dwa lata poprzedzające narodziny pierwszego dziecka, przez dwa lata w ciągu czteroletniego okresu poprzedzającego narodziny drugiego dziecka oraz przez dwa lata w ciągu pięcioletniego okresu poprzedzającego narodziny trzeciego i każdego następnego dziecka.

Jeżeli rodzic całkowicie rezygnuje z pracy na rzecz opieki nad dzieckiem, kwota zasiłku CLCA wynosi 538,72 euro. W przypadku zredukowania zwykłych godzin pracy o 50 proc. otrzyma 409,64 euro, a jeśli będzie pracował od 50 do 80 proc. zwykłego czasu pracy - 309,77 euro. Zasiłek COLCA wynosi 770,38 euro.

Dodatek na opiekę

Rodzice dziecka mogą także ubiegać się o świadczenie rekompensujące koszty usług opiekunek do dzieci. Dodatek taki jest wypłacany jako osobne świadczenie lub też, jeśli rodzice spełniają określone warunki w zakresie uzyskiwanych dochodów, jako część dodatku podstawowego. Składa się on z dwóch części. Pierwsza rekompensuje wydatki na wynagrodzenie dla opiekunki do dziecka (w wysokości zależnej od wieku dziecka i dochodów rodziny), a druga koszty opłacenia ich składek na ubezpieczenia społeczne.

Świadczenie wypłacane jest w pełnym wymiarze do trzeciego roku życia dziecka, a następnie przy zmniejszonej stawce jeszcze przez trzy kolejne lata.

SKŁADNIKI ZASIŁKU PAJE

• grant z okazji narodzin lub adopcji dziecka

• dodatek podstawowy zależny od dochodów rodziny (wypłacany jest od narodzin dziecka do jego trzecich urodzin lub od momentu przybycia do rodziny w przypadku adopcji)

• dodatek rekompensujący zmianę czasu pracy w celu opieki nad dzieckiem

• dodatek na opiekę opieki nad dzieckiem

PRZYDATNY ADRES

• www.cleiss.fr