"Polonika" to Stowarzyszenie którego celem jest promocja kultury polskiej w Europie.

Informacje o świadczeniach zdrowotnych można uzyskać w Urzędzie Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących: 11 rue de la Tour des Dames 75436 Paris Cedex 09. tel. 01 45 26 33 41 faks 01 49 95 06 50 Zwrot kosztów można otrzymać w lokalnych oddziały Kasy Chorych (Caisse Primaire d'Assurance-Maladie). 

Ogólne zasady dostępu do usług medycznych 

We Francji istnieje dwadzieścia odrębnych systemów ubezpieczeniowych. Najważniejszy z nich to system ogólny (powszechny), który obejmuje 80% społeczeństwa. Pozostałe systemy obejmują różne grupy społeczne lub zawodowe, na przykład rolników, studentów, funkcjonariuszy państwowych, rzemieślników itd. W sumie we Francji 99% pracowników i członków ich rodzin objętych jest ubezpieczeniem zdrowotnym. Pozostały 1% mieszkańców to osoby otrzymujące świadczenia w ramach opieki społecznej. Jest to więc system, w którym wszyscy obywatele mają prawo do świadczeń zdrowotnych. Ważnym elementem ubezpieczenia zdrowotnego we Francji jest współpłacenie. Powinni o tym pamiętać Polacy wyjeżdżający do Francji i posiadający tylko zaświadczenie o ubezpieczeniu w polskim Narodowym Funduszu Zdrowia, ponieważ stosowane do nich będą takie same zasady jak do mieszkańców tego kraju. Wysokość poziomu współpłacenia zależy od rodzaju świadczenia. Przykładowo, gdy korzystamy z porady lekarza to płacimy z własnej kieszeni 30% pełnej ceny, a za pobyt w szpitalu 25%. Wnoszenie opłat przez pacjentów nie obowiązuje na szczęście w przypadku pomocy pogotowia, pobytu w szpitalu dłuższego niż miesiąc oraz niezbędnych, bardzo drogich leków. Około 10% pacjentów we Francji jest zwolnionych z wszystkich opłat, ponieważ chorują oni na schorzenia przewlekłe. Leczenie i pobyt w szpitalu państwowym kosztuje we Francji mniej niż w innych krajach Europy Zachodniej, ale nadal są to spore sumy. Wizyta (consultation) u lekarza ogólnego to wydatek około 23 € (35–40 € w niedziele i święta, 42–54 € w godz. 20.00–8.00). Za wizytę u specjalisty płaci się znacznie więcej. Badania krwi i inne testy (za każdy płaci się według ustalonej stawki) zwiększają koszty leczenia. Pełna hospitalizacja kosztuje od 450 € za jeden dzień. Szpitale wymagają od pacjentów z zagranicy uiszczenia rachunku za leczenie natychmiast po jego zakończeniu (obywatelom francuskim rachunek przesyła się pocztą). 


Warto wiedzieć przed wyjazdem :!: 
O dokumentach niezbędnych do uzyskania świadczeń medycznych we Francji :!: 

Przed opuszczeniem kraju osoba, która zamierza skorzystać z opieki medycznej za granicą lub przewiduje taką możliwość, powinna zaopatrzyć się Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jeśli wyjeżdżający nie dopełni tej procedury przed wyjazdem, nie pozbawia go to możliwości skorzystania z omawianych unormowań prawnych. Konieczne w takiej sytuacji będzie jednak nawiązanie odpowiedniej korespondencji między instytucją leczniczą w kraju wyjazdu a instytucją rozliczającą w kraju macierzystym. Brak EKUZ może skutkować koniecznością pokrycia kosztów leczenia bezpośrednio z kieszeni pacjenta. Z wnioskiem o zwrot poniesionych wydatków można wystąpić bezpośrednio do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w państwie, w którym świadczenia były udzielone, o ile jest to możliwe ze względu na zaplanowany czas pobytu zainteresowanego w tym państwie.